Ing. Jan Prchal

referent Odboru výstavby a životního prostředí


Telefon:
569 430 824
E-mail:
prchalj%z%pribyslav.cz QR vCard
Další kontakty


Pracovní zařazení: referent odboru výstavby a životního prostředÍ                           

 • je oprávněnou úřední osobou ve smyslu § 15 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, která provádí jednotlivé úkony správního orgánu dle správního řádu včetně podpisu rozhodnutí,
 • připravuje spolu se zpracovatelem podklady pro zpracování územního plánu a změn Územního plánu Přibyslav (zadání změna, koncept změny, návrh změny územního plánu),
 • připravuje spolu se zpracovatelem regulační plán stanovující v řešené ploše podrobné podmínky pro využití pozemků,
 • zajišťuje úkoly obce a pověřeného MÚ na úseku ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
 • plní úkoly obce a pověřeného MÚ ve smyslu § 46 zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon,
 • plní úkoly obce a pověřeného MÚ ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (zejména §§ 4, 8, 9, 42, 47, 63 a 76 zákona),
 • vydává rybářské lístky dle § 13 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství,
 • zajišťuje přípravu a realizaci přidělených investic (zejména na úseku životního prostředí, odpadového hospodářství (skládka), vodního hospodářství (nádrže, rybníky), pozemkových a protierozních úprav a zastupuje město ve funkci technického dozoru investora,
 • podílí se na zpracování obecně závazných vyhlášek města a zpracovává podklady pro sestavení rozpočtu města,
 • zajišťuje a zpracovává podklady pro jednání ZM a RM,
 • plní úkoly na úseku odpadového hospodářství podle zákona č. 541/2000 Sb., o odpadech (kromě skládky TKO),
 • podílí se na organizaci výstav, které mají vztah k rozvoji města a regionu (např. Mlékárenský den, Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska),
 • vykonává další práce dle pokynů vedoucího odboru výstavby a životního prostředí.

 Přímým nadřízeným zaměstnance je vedoucí odboru výstavby a životního prostředí.