Městský úřad

Czech POINT

  Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - CZECHPOINT

O vydání ověřeného výstupu můžete požádat na Městském úřadě v Přibyslavi:
Věra Hradová, matrika - výpis z Rejstříku trestů
Jana Krejčová, odbor výstavby a životního prostředí - výpis z KN, OR, ŽR, Rejstřík trestů, Výpis bodového hodnocení
 
 Czech POINT poskytuje vydávání těchto ověřených výstupů z registrů veřejné správy:
  1. Výpis z Katastru nemovitostí
  2. Výpis z Obchodního rejstříku
  3. Výpis z Živnostenského rejstříku
  4. Výpis z Rejstříku trestů.
  5. Výpis bodového hodnocení osoby z centrálního registru řidičů
  6. Seznam kvalifikovaných dodavatelů
  7. Insolvenční rejstřík
  8. Výpis elektronických receptů
  9.  Evidence záznamů o očkování pacienta
  10.  Digitální certifikát EU COVID
1. Výpis z Katastru nemovitostí
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. K jeho vydání potřebujete znát:
katastrální území a číslo listu vlastnictví
nebo katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu.
o výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.
Vyhledávání v katastru nemovitostí a seznam katastrálních úřadů: Katastr nemovitostí
2. Výpis z Obchodního rejstříku
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. K jeho vydání potřebujete znát IČ obchodní organizace.
Webový portál obchodního rejstříku: Obchodní rejstřík
3. Výpis z Živnostenského rejstříku
I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel, potřebujete znát pouze IČ obchodní organizace.
Webový portál registru: Živnostenský rejstřík
4. Výpis z Rejstříku trestů
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán.
Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.
Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci.
V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 50,- Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění – tedy formou papírové žádosti. Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT. V tomto případě se neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 50,- Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.
 5. Výpis bodového hodnocení osoby z centrálního registru řidičů
Tato služba umožňuje občanům zjistit na kontaktním místě veřejné správy stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.
O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.
Pro dohledání řidiče v registru je možné nepovinně zadat i číslo řidičského průkazu.
6. Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.
Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.
 Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace.
7. Insolvenční rejstřík
Insolvenční rejstřík je informační systém veřejné správy, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.
Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou parametrů – identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (hledání konkrétní osoby). Poplatek za ověřený výpis se řídí zákonem o správních poplatcích, tzn. 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou následující stranu.
8. Výpis elektronických receptů
Lékový záznam poskytne žadateli přesný přehled o tom, jaké léky mu byly předepsány a vydány, kdy, kým a v jakém množství. O výpis si může žádat fyzická osoba na sebe, případně i rodič, jakožto zákonný zástupce dítěte do 18 let věku, i zmocněná osoba. Zastoupení i zmocnění je nutné doložit příslušnými doklady. Za výpis se hradí správní poplatek 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další. Více informací naleznete na webu eReceptu.
9. Evidence záznamů o očkování pacienta
10. Digitální certifikát EU COVID

Ceník za vydávání ověřených výstupů z informačního systému (MAT), Ceny včetně DPH.

Ověřený výstup z informačního systému

 

Úhrada

Katastru nemovitostí ČR

Výstup obsahuje pouze jednu stranu

- za první stránku 100 Kč

Výstup obsahuje více stran

- za první stránku 75 Kč

- za každou další započatou stránku 25 Kč

Veřejných rejstříku

(obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)

Výstup obsahuje pouze jednu stranu

- za první stránku 100 Kč

Výstup obsahuje více stran

- za první stránku 75 Kč

- za každou další započatou stránku 25 Kč

Živnostenského rejstříku

 

- za každou i započatou stránku 25 Kč

Rejstříku trestů

 

- za výpis 100 Kč

Centrálního registru řidičů

(bodové hodnocení osoby)

 

- za každou i započatou stránku 25 Kč

Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 

- za každou i započatou stránku 25 Kč

Insolvenčního rejstříku

 

- za první stránku 100 Kč

- za každou započatou stránku 50 Kč

Elektronických receptů pacienta

 

- za výpis 100 Kč

Evidence záznamů o očkování pacienta

 

- za první stránku 100 Kč

- za každou započatou stránku 50 Kč

Digitální certifikát EU COVID

 

- za první stránku 100 Kč

- za každou započatou stránku 50 Kč

 
 
 
 

Postranní menu