Městský úřad

Odbor výstavby a životního prostředí

NÁPLŇ ČINNOSTI:

- zajišťuje podklady pro jednání ZM a RM 

- zajišťuje činnost komise stavební, dopravní a ekologické 

- podílí se na zpracování obecně závazných vyhlášek města a nařízení města 

Vykonává činnost obecného stavebního úřadu 

 - vydává územně plánovací informace jako předběžné informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace 

 - provádí územní řízení a vydává příslušná rozhodnutí 

 - vydává územní souhlasy 

 - zajišťuje stavební řízení a povolení staveb občanů, soukromých podnikatelů a staveb organizací 

 - vydává rozhodnutí o základní technické vybavenosti staveb 

- provádí kontrolní a závěrečné prohlídky staveb dle plánu kontrolních prohlídek stavby 

• provádí státní stavební dohled 

• ukládá sankce na úseku porušení stavebního zákona 

• vykonává působnost silničního správního úřadu dle zákona o pozemních komunikacích 

- ověřuje projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro ohlášení, skutečné provedení staveb 

 - povoluje předčasné užívání stavby a zkušební provoz 

• povoluje změny v užívání stavby 

• povoluje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení 

• nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení 

• povoluje reklamní zařízení v intravilánu obce 

- provádí prohlídky místních komunikací přiměřeně ve smyslu § 6 vyhl. č. 104/1997 Sb. 

 - vydává souhlasy s geometrickými plány (pro rozdělení pozemku, pro vyznačení vnějšího obvodu budovy, pro rozdělení pozemku a změnu hranic pozemku) 

- spolupracuje s dotčenými orgány státní správy 

- účastní se řízení ve věcech schvalování územních plánů obcí v obvodu obecného stavebního  úřadu 

- účastní se řízení ve věcech schvalování územních plánů vyšších územně správních celků - spravuje archiv stavebního úřadu 

- poskytuje podklady projekčním kancelářím pro zhotovení projektů pro stavby města 

- po projednání s vedením města předává odboru správy majetku požadavky na vypracování žádostí o dotace. 

-  poskytuje odboru hospodářsko-správnímu podklady pro vyměření poplatků za užívání veřejného prostranství dle čl. 7 odst. 1 písm. a), b), d), e), g) a čl. 7 odst. 2) OZV č. 3/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 - připravuje spolu se zpracovatelem podklady pro zpracování územního plánu a změn  Územního plánu Přibyslav (zadání změny, koncept změny, návrh změny územního plánu) 

 - připravuje spolu se zpracovatelem regulační plán stanovující v řešené ploše podrobné podmínky pro využití pozemků 

- zajišťuje provádění radonového průzkumu v objektech a na pozemcích města 

- zajišťuje úkoly na úseku odpadového hospodářství města dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

- podílí se organizačně na zajištění svozu velkoobjemového odpadu 

- provádí výkon správy místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

- eviduje žádosti o prodej stavebních parcel 

 - eviduje nemovité věci a stavby ve vlastnictví města a navrhuje jejich pronájem, odprodej, stavební využití apod. 

- připravuje a zajišťuje smlouvy týkající se nákupu, prodeje, směn a pronájmu nemovitého majetku města 

- zajišťuje odchyt toulavých psů a jejich následné umístění v útulku 

- vydává výstupy z Czech POINTu (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) - zajišťuje úkoly obce a pověřeného MÚ na úseku ochrany ovzduší podle zákona č. 86/2002 

Sb., o ochraně ovzduší 

- plní úkoly obce a pověřeného MÚ ve smyslu § 46 zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon 

- plní úkoly obce a pověřeného MÚ ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (zejm. §§ 4, 8, 9, 42, 47, 63 a 76 zákona) 

- vydává rybářské lístky dle § 13 zák. č. 99/20014 Sb., zákon o rybářství, 

- organizuje výstavy, které mají vztah k rozvoji města, regionu (Mlékárenský den, Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska). 

 

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Zavřít kontaktní formulář
Povinné pole

Postranní menu