Městský úřad

Sekretariát

Náplň činnosti:

- zajišťuje podklady pro jednání ZM a RM 

- zajišťuje činnost sboru pro občanské záležitosti 

- zajišťuje činnost pracovní skupiny programu regenerace městské památkové zóny 

- zajišťuje činnost komise zahraniční 

zajišťuje činnost redakčních rad občasníku, čtvrtletníku a městské televize 

- zajišťuje zpracování obecně závazných vyhlášek města a nařízení města 

- zajišťuje písemný styk starosty se členy ZM a RM 

- zajišťuje informování občanů o konání veřejných zasedání ZM 

- pořizuje zápisy ze zasedání ZM a RM 

- zajišťuje rozpis a doručení jednotlivých usnesení ZM a RM odborům a ostatním dotčeným 

- účastníkům podle obsahu usnesení a sleduje jejich plnění 

- zajišťuje zveřejnění písemných materiálů na úřední desce MÚ a na elektronické úřední desce 

- zajišťuje personální agendu města Přibyslav 

zajišťuje úkoly na úseku ochrany a bezpečnosti práce 

- podle pokynů starosty zajišťuje činnost na úseku obrany státu, civilní a požární ochrany 

- zajišťuje přestupkovou agendu MÚ formou zpracování a předání podkladů městu Havlíčkův  Brod na základě veřejnoprávní smlouvy 

- zajišťuje archivní a spisovou službu 

- zajišťuje agendu obecních lesů 

- zajišťuje ostatní dopravní obslužnost regionu a kontroluje dotace nákladů na ostatní dopravní obslužnost 

- zajišťuje objednávání materiálu a služeb pro všechny odbory 

- zajišťuje telefonní a internetové spojení pro všechny odbory 

- pečuje o hosty a návštěvy v kanceláři starosty města 

- dle požadavků vedoucích odborů zajišťuje hardware a software pro MÚ a jejich servis - zajišťuje hlášení obecního rozhlasu 

- zajišťuje provoz webových stránek města, elektronické úřední desky a elektronické podatelny 

- dozírá na provoz organizačních složek města - JPO II, JPO V 

- zajišťuje pasportizaci a údržbu dopravního značení na místních komunikacích 

· zajišťuje povolení k dopravním uzavírkám při akcích pořádaných městem na veřejných prostranstvích (pout', slavnosti apod.) 

- zajišťuje organizační a materiální stránku voleb a referend 

- vyhledává zdroje, žádá o poskytnutí finančních prostředků z fondů, grantů, dotací apod. 

- zajišťuje veškerou matriční agendu, agendu osobních dokladů a evidenci obyvatel 

- zajišťuje servis a chod centrály kabelové televize a internetu 

- vydává stanoviska, týkající se majetku ve vlastnictví města (zásahy do pozemků, místních  komunikací, domů) 

- vydává výstupy z Czech POINTu (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) 

- zajišťuje činnost výběrových komisí 

- zajišťuje agendu Svazku obcí Přibyslavska a Svazku obecních lesů Přibyslav 

- pečovatelská služba poskytuje sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních  službách 

- sociální péče – zajišťuje sociální péči dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

- zajišťuje pasportizaci a údržbu městského rozhlasu 

- po projednání s vedením města předává odboru správy majetku požadavky na vypracování  žádostí o dotace. 

 

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Zavřít kontaktní formulář
Povinné pole

Postranní menu