Městský úřad

Organizační řád

Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Městského úřadu Přibyslav (dále jen MÚ), dělbu práce mezi jeho odbory a jeho vztahy k organizacím, které město zakládá nebo zřizuje. Kompletní znění Organizačního řádu je v příloženém souboru.

Postavení a působnost 

1. Postavení a působnost MÚ upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve výkonu státní správy v přenesené působností též zvláštní zákony. 

2. MÚ v Přibyslavi plní úkoly v oblasti samostatné i přenesené působnosti (zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností) 

3. MÚ v Přibyslavi vykonává státní správu podle § 12, vyhlášky MV ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností i na území jiných obcí a územních celků. Tento správní obvod tvoří obce: Dlouhá Ves, Havlíčkova Borová, Modlíkov, Olešenka, Přibyslav, Stříbrné Hory a Žižkovo Pole. 

4. V oblasti samostatné působnosti MÚ v Přibyslavi plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města (dále jen ZM) nebo rada města (dále jen RM) a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, zejména připravuje podklady pro jednání ZM a RM a plní úkoly uložené usneseními z jednání těchto orgánů. 

5. Pověřený MÚ v Přibyslavi vykonává přenesenou působnost podle § 61 a násl. zákona. 

Vedoucí zaměstnanci 

1. Starosta 
V čele MÚ je starosta, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn. Rozsah jeho pravomocí a povinností stanoví zákon. Starosta má v gesci investice, regeneraci městské památkové zóny, školství, zdravotnictví a správu městských lesů. Starosta jmenuje členy výběrových komisí mimo výběrové komise dle zák. č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících a členy škodní komise. Vydává stanoviska, týkající se majetku ve vlastnictví města (zásahy do pozemků, místních komunikací, domů, apod.) v památkové zóně města. 
 
2. Místostarosta 
Z rozhodnutí ZM je zřízena funkce neuvolněného místostarosty. Místostarosta odpovídá za zpracování grantových programů, za obsah a funkčnost internetových stránek města, za čin- nost redakčních rad městských periodik a kabelové televize. Místostarosta má v gesci kulturu, turistiku, propagaci, sport a zájmovou činnost. Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci v plném rozsahu. Místostarosta zastupuje město v MAS Havlíčkův kraj o.p.s. Místostarosta za výkon své funkce odpovídá starostovi a ZM. 
 
3. Tajemník (vedoucí úřadu) 
- vykonává činnost stanovenou v § 110 odst. 4-5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
- je přímým nadřízeným vedoucích odborů MÚ a pracovníků sekretariátu starosty (sekretář- ka, matrikářka, informatik, sociální pracovník, vedoucí PS), řídí a kontroluje jejich činnost - podle pokynů starosty zajišťuje činnost na úseku obrany státu, civilní a požární ochrany - zodpovídá za organizaci voleb a referend 
- zajišťuje technickou stránku pořádání veřejných akcí organizovaných městem – výběr a úpravu prostranství, pronájem ploch, dopravní značení a uzavírky, zajištění bezpečnosti 
- provádí prohlídky místních komunikací přiměřeně ve smyslu § 6 vyhl. č. 104/1997 Sb. 
- je členem operačního štábu zimní údržby místních komunikací 
- zodpovídá za stav dopravního značení místních komunikací 
- jedná ve jménu města ve věcech ostatní dopravní obslužnosti ve smyslu § 19c, zák.  č.111/1994 Sb., o silniční dopravě 
- zajišťuje agendu spojenou se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - zpracovává obecně závazné vyhlášky města Přibyslav. 
 
4. Vedoucí odborů a vedoucí úředníci 

Vedoucí odborů a vedoucí úředníci odpovídají za plnění usnesení ZM a RM a za výkon státní správy pověřeného MÚ podle zaměření svého odboru. Jejich základní povinnosti jsou stanoveny v zákoníku práce a v zákonu o úřednících. Ze své činnosti na úseku samostatné a přenesené působnosti jsou odpovědni tajemníkovi. Organizují, řídí a kontrolují práci všech pracovníků odboru. Odpovídají za zvyšování a doplňování kvalifikace podřízených pracovníků odboru a za proškolení nově přijatých zaměstnanců dle organizační směrnice MÚ BPO 2/03 - osnova č. 2 - praktická část. Nařizují a povolují čerpání dovolené, povolují nepřítomnost pracovníků na pracovišti - pracovní cesty, školení, čerpání náhradního volna, návštěvu lékaře apod. Odpovídají za řádné předání funkce, sepsání hmotné odpovědnosti a provedení inventarizace při předávání pracoviště s hmotnou odpovědností. Nařizují nebo povolují přesčasovou práci. Odpovídají za kontrolu dodržování pracovní doby pracovníků odboru a za zpracování podkladů pro výpočet platů pracovníků odboru - evidence docházky. Předkládají tajemníkovi návrhy na nové vybavení hardwarem a softwarem pro odbory. Vedoucí odborů a vedoucí úředníci jsou podřízeni starostovi města a tajemníkovi. 

5. Vedoucí pečovatelské služby 
Zajišťuje činnost pečovatelské služby v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a schválenými standardy. Organizuje, řídí a kontroluje práci všech pracovníků pečovatelské služby. Odpovídá za zvyšování a doplňování kvalifikace podřízených pracovníků pečovatelské služby a za proškolení nově přijatých pracovníků dle organizační směrnice MÚ BPO 2/03 - osnova č. 2 - praktická část. Nařizuje a povoluje čerpání dovolené, povoluje nepřítomnost pracovníků na pracovišti - pracovní cesty, školení, čerpání náhradního volna, návštěvu lékaře apod. Odpovídá za řádné předání funkce, sepsání hmotné odpovědnosti a provedení inventarizace při předávání pracoviště s hmotnou odpovědností. Nařizuje nebo povoluje přesčasovou práci. Odpovídá za kontrolu dodržování pracovní doby pracovníků odboru a za zpracování podkladů pro výpočet platů pracovníků odboru - evidence docházky. Předkládá tajemníkovi návrhy na nové vybavení hardwarem a softwarem pro pečovatelskou službu. Spolupracuje s Komisí sociální a zdravotní RM a Klubem důchodců. Vedoucí pečovatelské služby je podřízen starostovi města a tajemníkovi. 
 
6. Vedoucí skládky 
Odpovídá za provoz skládky dle schváleného provozního řádu a vydaných požárních a bezpečnostních předpisů. Organizuje, řídí a kontroluje práci všech pracovníků skládky. Ve- doucí skládky je podřízen starostovi města, tajemníkovi MÚ a vedoucímu OTS. 

 

Vedoucí úřadu (tajemník) je přímo nadřízen:
a) informatikovi 
b) sekretářce 
c) pracovnici zajišťující vedení matriky a evidence obyvatel 
d) vedoucím odborů 
e) vedoucí pečovatelské služby 
f) pracovníku vykonávajícímu sociální práci 
 
Vedoucí odboru hospodářsko-správního je přímo nadřízen (a): 
a) pracovnici podatelny a pokladní 
b) samostatným účetním 
c) mzdové účetní. 
 
Vedoucí odboru správy majetku je přímo nadřízen (a): 
a) pracovnici zajišťující činnost na úseku bytového a nebytového hospodářství města a ostatní činnosti odboru 
b) uklízečkám v budově radnice 
 
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí je přímo nadřízen (a) referentům odboru výstavby a životního prostředí 
 
Vedoucí pečovatelské služby je přímo nadřízena pracovníkům PS. 
 
Vedoucí odboru technických služeb je přímo nadřízen vedoucímu místního hospodářství (MH), vedoucímu skládky a pracovníkům sportovních zařízení (SZ). 
 
Vedoucí skládky je přímo nadřízen pracovníkům skládky. 
 
Vedoucí místního hospodářství (MH) je přímo nadřízen pracovníkům místního hospodářství.

 

 

Postranní menu