Městský úřad

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů
Město Přibyslav (dále jen „Město“) informuje v souladu s článkem 13 Nařízení EP a rady EU č. 2016/679 (dále jen „Obecné nařízení“)

Správce osobních údajů MĚSTO PŘIBYSLAV
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
zastoupeno: Martin Kamarád, starosta města

1. Právní důvody a účely zpracování
Osobní údaje zpracováváme vždy na zákonném základě, přičemž naprostá většina osobních údajů je zpracovávána na základě povinností, uložených nám zvláštními právními předpisy (konkrétní informace Vám budou sděleny v průběhu jednání na příslušném odboru) v těchto případech:

  • když zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění právní povinnosti Města v oblasti státní správy nebo samosprávy, nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu zejména dle zákona o obcích,
  • kdy jednání směřuje k uzavření smlouvy s Městem, je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy;
  • pro ochranu důležitých zájmů subjektu údajů (např. v případě zasílání SMS v oblasti krizového řízení),

Pokud je zpracování osobních údajů prováděno mimo uvedené zákonné důvody, podléhá souhlasu (ve veřejné správě výjimečná situace).

2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Rozsah zpracovávaných osobních údajů je vymezen příslušným zvláštním právním předpisem, případně je stanoven v nezbytném rozsahu pro plnění našich smluvních povinností. K tomuto účelu jsou zpracovávány osobní údaje v nezbytném minimálním rozsahu.

3. Přístup k osobním údajům
Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích i o bezpečnostních opatřeních a výjimečně smluvním zpracovatelům, kteří garantují standardy ochrany dle Obecného nařízení).
K předávání osobních údajů dochází pouze za účelem dodržení obecně závazných právních předpisů (výhradně se jedná o subjekty stanovené zvláštním právním předpisem).

4. Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu vyplývající ze zvláštních právních předpisů, nebo po dobu trvání smluvního vztahu. Data jsou uchovávána po nezbytně nutnou dobu danou spisovým a skartačním řádem.

5. Vaše práva jako subjektu údajů
Ve vztahu k prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva, k jejichž uplatnění se lze na Město obracet emailem, písemně nebo datovou schránkou. Stížnost lze podat u dozorového úřadu, jímž je Úřad na ochranu osobních údajů.
a) právo na přístup k osobním údajům znamená, že můžete požádat o potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat. S tím souvisí i právo získat kopii vašich osobních údajů.
b) právo na opravu nepřesných osobních údajů znamená, že můžete požádat o opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly neúplné nebo nepřesné.
c) právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, k nimž byly shromážděny, na základě právní povinnosti nebo pokud již neexistuje žádný důvod zpracování.
d) právo na námitku proti zpracování nelze uplatnit u zpracování osobních údajů, které nám ukládá právní předpis, nebo jsou zpracovávány pro plnění smlouvy. Týká se zpracování osobních údajů při plnění úkolu ve veřejném zájmu, nebo na základě souhlasu.

6. Zabezpečení osobních údajů
Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny v souladu s vnitřní směrnicí Města (zejména technologické zabezpečení přístupovými hesly, zabezpečení dokumentů).

7. Kontakt
V případě dotazu nebo podání ve věci zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na adresu:
MĚSTO PŘIBYSLAV
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav
email: podatelna%z%pribyslav.cz, datová schránka: gw6bqx4.
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. et Bc. Luboš Kliment advokát, ev. č. osvědčení ČAK: 11300
Nádražní 21, 591 01 Žďár nad Sázavou
email: gdpr%z%akkliment.cz, datová schránka: ideg93s, tel: 776 233 879.

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Postranní menu