Jan Trdý

vedoucí skládky Ronov nad Sázavou


Telefon:
722 183 366
E-mail:
skladka%z%pribyslav.cz QR vCard
Další kontakty


Pracovní zařazení: vedoucí Odpadového hospodářství města Přibyslav (vedoucí skládky TKO)

Přímým nadřízeným vedoucího skládky je vedoucí Odboru technických služeb MÚ Přibyslav.                            

V rámci výše uvedeného pracovního zařazení zodpovídá pracovník s účinností za:

-          nezávadný provoz skládky a za dodržování schváleného provozního řádu,

-          dodržování požárních a bezpečnostních předpisů,

-          řádný stav všech zařízení skládky, zejména vodohospodářských zařízení, budov, oplocení, informačních tabulí, sledování úrovně hladiny vody v průsakové jímce, dodržení množstevních limitů při likvidaci na ČOV,

-          dodržování povinností plynoucích pro provozovatele skládky z platného integrovaného povolení,

-          řádný stav příjezdové a vnitroareálových komunikací skládky,

-          umístění ceníků, požárních a bezpečnostních předpisů a schválených provozních řádů na určeném místě,

-          umístění informačních cedulí s provozní dobou a dalšími informacemi, vyplývajících z povinností provozovatele zařízení,

-          provádění periodických kontrol předepsaných provozním řádem skládky (čl. 5.),

-          provozování skládky, podle schválené projektové dokumentace, zajišťuje průběžnou rekultivaci,

-          informování příslušných orgánů o odmítnutí přivezeného odpadu, neprodleně do 24 hodin,

-          kontrolu rozdělení komunálních odpadů (KO) z kuka vozů od firem provádějících přepravu KO dle údajů na vážním systému skládky a údajů od přepravců,

-          za vystavování faktur dodavatelům odpadu skládky a zasílání faktur těmto dodavatelům,

-          pravidelné vedené provozních deníků dle integrovaného povolení,

-          vedení evidence odpadů skládky, hlášení o odpadech (města, skládky, sběrného dvora, kompostárny), výpočet finanční rezervy a další,

-          dodržování dalších povinností vyplývajících ze zákonů platných v odpadovém hospodářství,

-          vedení evidence o PHM a za skladování PHM dle platných předpisů,

-          vypracování kalkulace ceny za uložení komunálního odpadu na skládce pro potřeby cenové evidence u cen podléhajících věcnému usměrňování cen,

-          vypracování ceníku za uložení odpadů na skládce,

-          vedení a řízení pracovníků skládky k řádné a smysluplné práci, jejímž cílem je bezproblémový a zákonný provoz skládky,

-          pravidelné (nejméně v měsíčních intervalech) informování přímého nadřízeného – vedoucího odboru technických služeb – o činnosti všech pracovníků skládky včetně svojí,

-          měsíční zpracování evidence docházky pracovníků skládky v docházkovém systému VEMA.

 Vedoucí skládky je přímým nadřízeným pracovníků skládky.