Mgr. Milan Kachlík

vedoucí Odboru hospodářsko - správního


Telefon:
569 430 838
E-mail:
kachlikm%z%pribyslav.cz QR vCard
Další kontakty


Pracovní zařazení: vedoucí Odboru hospodářsko-správního MÚ Přibyslav

Přímým nadřízeným vedoucího OHS je tajemník MÚ.

 • Organizuje, řídí a kontroluje práci pracovníků odboru.
 • Odpovídá za doplňování a zvyšování kvalifikace pracovníků odboru.
 • Zajišťuje příslušný software pro pracovníky odboru a proškolení pracovníků.
 • Odpovídá za řádné vedení účetnictví města dle příslušných předpisů.
 • Odpovídá za řádné vedení mzdového účetnictví města dle příslušných předpisů.
 • Odpovídá za provedení roční inventarizace majetku města a za sepsání hmotné odpovědnosti na pracovištích, kde je to stanoveno.
 • Zpracovává podklady pro sestavení rozpočtu města. Sestavuje rozpočet města, finanční plán, střednědobý výhled hospodaření, provádí jejich kontrolu, navrhuje rozpočtové změny, rozpočtová opatření a po schválení provádí rozpis.
 • Vypracovává závěrečný účet města.
 • Vykonává funkci správce rozpočtu - § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
 • Vypracovává žádosti o příspěvky, granty a dotace.
 • Odpovídá za plnění rozhodnutí orgánů poskytujících městu příspěvky, granty a dotace.
 • Připravuje a zajišťuje podklady pro jednání zastupitelstva města a rady města.
 • Účastní se jednání zastupitelstva města a dle potřeby rady města, odpovídá na dotazy týkající se hospodaření města a podává vysvětlení v otázkách finanční problematiky.
 • Odpovídá za uzavírání pojistných smluv na veškerý majetek ve vlastnictví města a na činnosti města.
 • Podílí se na zpracování obecně závazných vyhlášek, nařízení a interních předpisů MÚ
 • Připravuje podklady pro jednání finančního výboru, účastní se jeho zasedání a podává informace týkající se hospodaření města..
 • Zpracovává podklady žadatelů o dotace a dary z rozpočtu města poskytovaných radou města a zastupitelstvem města.
 • Je oprávněnou úřední osobou ve smyslu § 15 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, která provádí jednotlivé úkony správního orgánu dle správního řádu včetně podpisu rozhodnutí.
 • Zodpovídá za výběr poplatků stanovených obecně závaznými vyhláškami.
 • Odpovídá za vedení evidence nalezených věcí a nakládá s nimi ve smyslu § 135 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Provádí veřejnoprávní kontroly v příspěvkových organizacích města.
 • Zadává na profilu zadavatele skutečně uhrazenou cenu veřejné zakázky.
 • Navrhuje možnosti uložení volných finančních prostředků.
 • Spolupracuje při poskytování příspěvků na vyrovnávací platby poskytovatelům sociálních služeb.
 • Plní další úkoly související s výše uvedenými dle pokynů přímého nadřízeného. /