Veřejná vyhláška - terénní úpravy v Dobré na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 406/1 (ostatní plocha) v kat. území Dobrá

Zobrazeno 28. 7. 2009 do