Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1917/1 o výměře 0,24 m2 (díl „a“) v k.ú. Přibyslav

Zobrazeno 8. 1. 2009 do