Odbor hospodářsko - správníNÁPLŇ ČINNOSTI ODBORU:

 - zajišťuje podklady pro jednání ZM a RM 

- zajišťuje činnost finančního a kontrolního výboru ZM 

- podílí se na zpracování obecně závazných vyhlášek města a nařízení RM 

- sestavuje rozpočtový výhled města, rozpočet města a finanční plán, navrhuje jejich změny a  provádí kontrolu hospodaření 

- zajišťuje vypracování a schválení závěrečného účtu města, Svazku obcí Přibyslavska 

- zajišťuje v souladu s pokynem starosty č. 1/2015 rozpočtový proces města Přibyslav, rozpočet a finanční plán 

- je odpovědný za financování investic a dodržování rozpočtové kázně 

- vede komplexně účetní a mzdovou agendu města Přibyslav 

- zajišťuje účetní evidenci majetku města, jeho změny a jeho roční fyzickou inventarizaci 

- zajišťuje činnost podatelny a pokladny 

- eviduje všechny kupní, nájemní, hospodářské, pojišťovací a jiné smlouvy a účtuje o nich 

- v souladu s platnými předpisy, eviduje originály smluv, mimo kupních smluv na pozemky, kdy eviduje kopie, originály jsou uloženy na OVŽP a smluv na pronájem bytových jednotek, které jsou evidovány pouze na OSÚ 

- provádí výkon správy místních poplatků dle obecně závazných vyhlášek o místních poplat- cích a zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, kromě správy místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

- provádí výběr poplatků za provoz kabelové televize, internetu a inzerce 

- zpracovává měsíční, čtvrtletní a roční výkazy a rozbory hospodaření 

- vede evidenci hrobových míst 

- vede evidenci psů a zajišťuje jejich očkování 

- zajišťuje finanční kontrolu organizačních složek a příspěvkových organizací  dle zák. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

- vyhledává zdroje, žádá o poskytnutí finančních prostředků z fondů, grantů, dotací apod. - vede evidenci nalezených věcí a nakládá s nimi ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník 

- vede agendu a účetnictví Svazku obcí Přibyslavska 

- řeší pojistné smlouvy a pojistné události města Přibyslav 

- po projednání s vedením města předává odboru správy majetku požadavky na vypracování žádostí o dotace 

- vypracovává smlouvy s odběrateli a dodavateli kabelové televize a internetu.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Zavřít kontaktní formulář
Povinné pole